گروههای سيکليک

Monday, October 18, 2004

امتحان جبرمو خيلی بد دادم.  خييييييييلللللللللللليييييييی!  فکر نمی کنم تا امروز امتحانی رو اينقدر بد داده بودم.  معلممون من رو برد توی اتاقش و نيم ساعت دلداريم داد که می دونم چقدر اضطراب داشتی از ورقه امتحانيت معلومه (و البته موضوعات جالبی که روز امتحان برام اتفاق افتاد) می گه احترام خودت نبايد بهت کم بشه چون احترام من که برات اصلا کم نشده.  و می گفت که کس ديگه ای هم که فکر می کرده خيلی خوب بايد می داده امتحانو خيلی بد داده.  البته اينا واسه ما نون و آب نشد!  البته امتحان خيلی خيلی سخت بود همش هم روی گروههای سيکليک!  هرکس گروههای cyclic رو اختراع کرده خدا عذاب دنيوی و اخروی بهش عطا کنه!  آخه يکی نيست بگه تو مگه انسانيت سرت نمی شد بدجنس!  آخه ادم به اين بی احساسی!  فکر می کنم اين کلاس رو خيلی خوب شروع کردم خيلی به خودم مغرور شده بودم که خيلی بارمه بايد به ديوار می خوردم.  البته از قرار معلوم جبر جای خوبيه برای گند زدن يعنی خيلی احترامم در محفل علمی پايين نمی ره اگه بفهمند جبر رو بد دادم.  زنگ زدم علی می گه تو چرا جبر گرفتی؟ جبر سخته!!!! رياضيدانش اينو بگه...  به هر حال!  شديدا پکرم.

/ 3 نظر / 14 بازدید
loser

hey there

The real G.G.

ای وای بر من. زنگ ميزنه به علی ولی به من نميزنه. :((

bita

الهی بميييييييييييرم!