بسی خنديدم!

Saturday, January 7, 2005

ديروز رفته بوديم گوود تايم.  با يکی از اين مردهای ايرانی که تا اون موقع نديده بودم سلام عليک کردم شگفت زده گفت شما ايرانی هستيد؟  گفتم بله چطور مگه؟ بهم نمياد ايرانی باشم؟  گفت نه! گفتم چرا؟ گفت آخه برای ايرانيها خيلی خوش لباسيد٬ خودتون فکر نمی کنيد؟  بسی خنديدم!

/ 2 نظر / 16 بازدید
bita

منهم بسی خنديدم!

مهرانا

خانه ای برای اردلان سرفراز: http://www.sal-e-sefr.blogfa.com