گيس گلابتون
جمعه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳
SVU addict

Friday, May 14, 2004

باز به من گير داد اين سروش! اول از همه من يک معذرت خواهی بزرگ به اين سروش بدهکارم: مدتی پيش ازم پرسيده بودی که با روش گاوس جردن يه کاری کرده بودی و من گفتم که اين چنين روشی وجود نداره! اون روزی داشتم نتهايی که مال ۳ سال پيش توی دبيرستان سر کلاس کلکولس دو ورداشته بودم بخش partial fraction decomposition رو نگاه می کردم ديدم کنارش نوشته بودم Gauss-Jordan elimination ! به اين می گن حافظه !  ديگه اينکه حرفی برای گفتن نيست فقط امروز نشستم يه عالمه فلسفه بافی کردم برای يه انشايی که برای National Dean's List Scholarship بايد می نوشتم. آخه سمی فايناليست شدم! منم که هميشه در مورد اينکه ما ايران چطور بوديم و اينجا چطوريم می نويسم خلاصه دستم شکست! ديگه عرضی برای گفتن نيست! راستی من و مامانم به Law and Order SVU معتاد شديم! از ساعت ۶ پای تلويزيون می شينيم از اين کانال به اون کانال هر کانالی که داشته باشه.  ديگه همين! بابا اين کلاس Complex Analysis پدر منو در اورد! چقدر سخته! من اصلا از gradient vector و stroke's theorem و Green's theorem و اينا هيچی يادم نيست! کلاسو ۲ سال و نيم پيش ترم اولم گرفته بودم (Multivariable Calculus) همين! اينم قر امروز! ببينم غر درسته يا قر؟ 

Oh by the way, I am going back to Wellesley and I am guaranteed a single room. Time for a deep breath: AAAAAAAHHHHHHH!

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]