گيس گلابتون
پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳
چند جواب

سروش::)

بيتا: ببينم تو چشمات سبزه؟

ايرانی نيويورکی: بابا من دوزاريم درب و داغونه يه توضيحی بده که هيچی دستگيرم نشد!

egoldman83: بابا به پير به پيغمبر پول نمی خوام! بايد کی رو ببينم!

جناب علامت سوال شماره يک: ببينم مشکل چيه داد و بيداد راه انداختی؟؟

جناب علامت سوال شماره دو: به جا نياوردم يه ادرسی می ذاشتی بد نمی شد!

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]