گيس گلابتون
دوشنبه ۳ فروردین ،۱۳۸۳
سال نو مبارک!

Monday, March 22, 2004

وقت ندارم! اومدم بگم:

 نوروز و سال نو مبارک! صد سال به اين (و به از اين) سالها!

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]