گيس گلابتون
سه‌شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٢
So hold me, Until it sleeps

Tuesday, October 21, 2003

اين اهنگ رو متاليکا برای سرطان سينه گفتن.  خيلی با حال و روز من جور بود٬ نمی تونم آهنگو بذارم (چون بلد نيستم چطوری) نوشته شو می ذارم:

UNTIL IT SLEEPS

Where do I take this pain of mine
I run but it stays right by my side
So tear me open, pour me out
These things inside they scream and shout
And the pain still hates me
So hold me until it sleeps
Just like a curse, just like a stray
You feed it once and now it stays
Now it stays
So tear me open, but beware
There's things inside without a care
And the dirt still stains me
So wash me until I'm clean
It grips you so hold me
It stains you so hold me
It hates you so hold me
It holds you so hold me
Until it sleeps...
So tell me why you've chosen me
Don't want your grip
Don't want your greed
Don't want it
I'll Tear me open, make you gone
No more can you hurt anyone
And the fear still shakes me
So hold me until it sleeps
I don't want it.....NO
It grips you so hold me
It stains you so hold me
It hates you so hold me
It holds you, holds you, holds you
Until it sleeps...
So tear me open, but beware
The pain's inside without a care
And the dirt still stains me
So wash me til I'm clean
I'll Tear me open, make you gone
No longer will you hurt anyone
And the hate still shakes me
So hold me until it sleeps
Until it sleeps
Until it sleeps
Until it sleeps

يه دوستی داشتم که دو سال بود با هم چت می کرديم.  از اون بدتر اين بود که طرف زن داشت و من می دونستم و خودش نمی دونست که من می دونم و زنش نمی دونست که ما چت می کرديم! يعنی: به من و زنش هر دو دروغ گفته بود!  فقط هم دوست چت نبود ديده بودمش از نزديک. استاد يکی از اين ivy league ها بود.  (حالا اگه طرف رو می شناسين به رو نيارين).  ديروز بهم گفت که ديگه نمی تونه با من چت کنه و برای مدتی هيچی ازش نخواهم شنيد و وقتی پرسيدم چه مدت گفت نمی دونه! حتی يه تخمين هم نزد! دلم خيلی گرفت! آخه چرا همه چيز بايد غلط پيش بره؟ همون صبحش من با councelor ام حرف زدم و پرسيد اگه می خوام برم on a medical leave و گفتم نه من فکر می کنم می تونم همينطور پيش برم وضعم بهتر می شه! ولی بعدش اين خبر رو که شنيدم به فکر فرو رفتم! چرا هميشه همه بدبختی ها بايد يکهو سر آدم بيان؟ به خدا من گناه دارم آخه مگه من چيکار کردم!؟ اگه بهتون بگم من ديروز با چند نفر حرف زدم شاخ در می اريد! تعدادش از ۲۰ نفر بيشتر بود! فقط دو بار به suicide hotline و دو بار به councelor on call زنگ زدم.   

Ghesse goo

خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]